Sahara Azamah

Shanghai EA X Sahara Dahma
By Sadeek Van Ryad

Sexo
Fêmea
Pelagem
Tordilha
Nº Registro
BRSB
Data de Nascimento
1/17/2015
Pedigree
Sahara Azamah Shanghai EA WH Justice Magnum Psyche
Vona Sher-Renea
Salymah khidar
Libanon Azadika
Sahara Dahma Sadeek Van Ryad Ryad El Jamaal
Warsowia
Dhyandra NA Ponomarev
Dheedjanne NA