Sahara Dalahlat

*Khidar X Sahara Daghirah
By *Denali BHF

Sexo
Fêmea
Pelagem
Tordilha
Nº Registro
BRSB
Data de Nascimento
3/15/2017
Pedigree
Sahara Dalahlat *Khidar Ansata Sinan Prince FA Moniet
Ansata Nefara
Elizja Esta-Ghalil
Aica
Sahara Daghirah *Denali BHF Falcon BHF
*NV Ali Bey
Sahara Gallina JJ Senor Magnum
Glory HCF